Historia

En del av UPPLANDS VÄSBY PISTOLSKYTTEKLUBB’s historia.

1958 grundades Upplands Väsby Pistolskytteklubb av skytteintresserade anställda på Svenska Metallverken.Väsby var då mest Svenska Metallverken, som på den tiden tillverkade ammunition.

Klubben anslöts till Svenska Pistolskytteförbundet. Under flera år sågs klubben som en sektion av Svenska Metalls korpklubb. Klubben bars upp av SM-anställdas arbetsinsatser och ekonomiskt stöd av SM bl a i form av förmånliga ammunitionspriser. Klubbens första bana var belägen i nordvästra hörnet av den grusgrop i Stockholmsåsen där nu Vilundabadet ligger.

1965 förlades banan på nuvarande fotbollsplan i samma grusgrop på grund av att grusgropen skulle fördjupas. Skjutbanefrågan blev ett problem och brännande aktuell 1969 då skjutbanan låg i vägen för färdigställandet av idrottsplatsbyggnaden. Resultatlösa förfrågningar gjordes kommunen runt. Banan flyttades då för en tid tillbaka till ursprungliga platsen i grusgropen.

Våren 1970 samlade kommunen Väsbys samtliga skytteföreningar till ett informationsmöte då det konstaterades att framtiden för fler skjutbanor var oviss samt att lokalisering utreddes. En plötslig avsläntning av grusgropens kanter bröt ovissheten och skytteverksamheten för UVPSK den 6 juni 1970.

Verksamheten återupptogs den 28 februari 1971 på Märstapolisens bana Skoby efter erbjudande från dem. Någon regelbunden och ordnad samverkan med polisens skyttar kom aldrig till stånd. Den 1 maj 1974 kom besked om att polisens skytte- och idrottsförening önskade disponera området helt för eget bruk. Efter anstånd avbröts skytteverksamheten sedan en sista tävling hållits den 8
september 1974.

En bearbetning på skilda omvägar av flera kommunala instanser resulterade i att mark uppläts genom arrende på kommunens ägor i Eggeby. Med kommunalt och statligt ekonomiskt stöd samt mycket betydande arbetsinsatser från en grupp entusiastiska medlemmar iordningställdes en 25-metersbana som kunde tas i bruk våren 1976 med invigningssalut den 15 maj 1976.

1977 hösten, färdigställdes banans 50-meters del med skyddad palissad mot 25 meters delen.

Duellstället det handdrivna, härstammar från Hjortskyttarnas bana vid Stora skuggan.

1985 – efter 10 år på Eggeby bestod klubben av 173 medlemmar varav 108 st aktiva. Utbyggnad av banan och paviljong diskuterades. En flaggstång donerades av Christer Engström och en flagga av Ingel Bäckström, flaggan pryder nu Eggeby banan.

1986 fick vi den nya klubbstugan som krävde en del byggnadsarbete av arbetssamma medlemmar. Många medlemmar hjälpte till med finansieringen av byggnationen vid frivillig insamling.

1987 färdigställdes skjuthall med ytterligare 20 skjutplatser (utan duellställ) 50 meters banan flyttades och ett högt plank byggdes mellan banorna. En veranda byggdes till på klubbstugan. En invigningstävling hölls med särskild inbjudan till gamla medlemmar och anslutningen var stor. Efter tävlingen ordnades grillning och fika. Stugan räckte nästan inte till för alla som kom.

1988 beviljades bidrag till elektricitet till banan och elkompressor skaffades men själva indragningen av el fördröjdes till 1989. 1988 fyllde klubben 30 år. Arbetet med banans utbyggnad fortsatte. Vår första nationella bantävling arrangerades, “50-lappen” öppen för hela landets skyttar. Detta år var klubben huvudansvarig för arrangemanget av ÖSM i fältskjutning, som gav en bra inkomst till klubben.

Luftpistolskyttet har det många år talats tyst om eftersom UVPSK endast förfogat över 7 platser i Väsbyskolan en dag i veckan. Under 1988 utökades verksamheten och vi disponerar nu hela hallen, 15 platser, 2 kvällar i veckan och anordnar också serietävlingar.

1989 moderniserades och utökades banan ytterligare. Ett duellställ inköptes. Det nya duellstället styrs av Ove Anderssons tidgivarväxel och 4 tidgivare så man kan köra 4 olika program samtidigt på ställets olika sektioner.

1990 utökades banan med ytterligare 5 platser, även där med nya duellställ och tidgivare. För att all denna byggnation som gjorts de senaste åren skulle vara möjlig ekonomiskt har lån tagits. För att kunna finansiera lånet arrangerar vi flera tävlingar, försöker hitta sponsorer och sälja lotter. Några skjutplatser sponsras av Rörab och ABT-Transport. Vi anordnade vår första sportpistoltävling, “100-lappen” med hederspriser skänkta från olika företag. Deltagarantal var lågt men vi hoppas på ökning kommande år. Klubben gjorde en stor arbetsinsats vid arrangemanget av Nationella SM i Uppsala detta år. Inkomsterna från detta möjliggjorde de investeringar som nämnts ovan.

1992 anskaffades en ny förrådsbyggnad vars placering även dämpar ljudet mot golfbanan. Det nya förrådet är indelat i tre rum,ett stort rum för målmateriel, vilket borde vara lätt att hålla ordning i, ett rum avsett för ny målmateriel och ett rum inrett som ett litet snickeri.

Under hösten tecknas ett avtal med Spånga-Hässelby PSK om samarbete vid arrangemanget av tre stycken fältskjutningar per år. Åke Nordin tar plats i landslaget i fältskjutning.

1994 gjordes stora markarbeten på banan. De befintliga vallarna höjdes och förlängdes. Samtidigt byggdes en helt ny vall för 50 metersskytte. Skjuthall till 50 meter byggs senare när ekonomin så tillåter. Även detta år gjorde klubben en stor insats vid arrangerandet av de nationella SM-tävlingarna i Uppsala, som även denna gång gav ett bra tillskott i kassan.

En ny byggnad för sekretariat har anskaffats och placerats i anslutning till resultattavlan.

Den del av klubbhuset som tidigare använts för detta ändamål blir nu kök, att användas vid klubbens arrangemang.

2009 En PPC bana projekteras och påbörjas byggas. 5 st skjutplatser förbereds.

Sammanfattningsvis kan sägas att UVPSK har kunnat utveckla sin verksamhet och en liten grupp medlemmar har lagt ner ett enormt arbete på banans utbyggnad. Men en klubb behöver alla sina medlemmar. Alla kan dra sitt strå till stacken.

En klubb behöver hjälp med hela banans skötsel, byggnation, förbättringar administration, sponsring, funktionärer vid tävlingar och god representation vid tävlingar så vi syns utåt.

En klubb behöver nya idéer och nya förslag så att utvecklingen går framåt och ALLAS positiva tänkande.

Detta är skrivet av Katarina Andersson efter delar ur “Återblick” av Yngve Andersson. Samt Verksamhetsberättelser och Krutstänk.”Kompletterat av Ove Andersson.

Har du några minnen och tankar som du vill dela med dig. Maila till webmaster@uvpsk.se.